Politika varnosti in zdravja pri delu ter kakovost

Moto našega podjetja je: Vsak dober proces je lahko še boljši

Cilj vodstva je dolgoročna poslovna uspešnost podjetja, kar lahko zagotovimo le z usmerjenostjo v kakovost na vseh ravneh. Tako dosegamo zadovoljstvo vseh, ki smo vključeni v verigo, tako naših dobaviteljev kot kupcev, ter seveda zaposlenih v podjetju.

Skrb za izboljševanje zdravega in varnega delovnega okolja z upoštevanjem specifičnosti procesov je sestavni del podjetja, in odraža našo skrb za zaposlene ter odnos do družbenega okolja v katerem živimo in delujemo.

Izpolnjevanje zahtev veljavne zakonodaje nam je pri tem vodilo, ki ga upoštevamo in želimo nadgraditi z uvedbo standarda BS OHSAS 18001. Politika VZD se dopolnjuje z izjavo o varnosti ob revizijah ocene tveganja.

Vodstvo podjetja KOSTROJ STROJEGRADNJA d.o.o. se zavezujemo, da bomo:

 • izpolnjevali zakonske in druge zahteve iz področja VZD,
 • zmanjševali vplive okolja na zaposlene na sprejemljivo mero,
 • z zagotovitvijo virov:
 • pripomogli preprečevanju poškodb pri delu in zdravstvenih okvar zaposlenih,
 • zagotavljali zaposlenim potrebno zaščitno opremo v skladu s predpisi,
 • zagotavljali izobraževanja in preverjanja znanja na področju VZD,
 • odprti za pobude in predloge zaposlenih in širše okolice na področju VZD,
 • nenehno izboljševali procese ter učinkovitost sistema vodenja VZD,
 • izbirali in uporabljali takšne materiale, ki manj obremenjujejo zdravje in omogočajo varno delo,
 • sistem VZD in politiko VZD ustrezno periodično preverjali z vodstvenimi pregledi, ter z izvajanjem notranjih presoj.

Globalne usmeritve

Ohranjati in zagotavljati rast podjetja:
 • z doseganjem primernih ekonomskih učinkov,
 • z optimizacijo vseh faz in parametrov poslovanja,
 • z zagotavljanjem optimalne strukture kapitala,
 • s povečevanjem obsega realizacije,
 • s povečevanjem izvoza,
 • s povečevanjem kvalitete proizvodov,
 • z izpolnjevanjem potreb in pričakovanj kupcev.
Dosegati višje ravni proizvodnje:
 • z ustreznim investiranjem,
 • z uporabo lastnega znanja,
 • z vlaganjem v kadre.
Vzpostaviti sistem stalnega inoviranja:
 • z motivacijo.
Zagotavljati in razvijati sistem vodenja:
 • z vzpostavitvijo, dokumentiranjem, izvajanjem in vzdrževanjem sistema vodenja VZD in kakovosti,
 • z nenehnim izboljševanjem uspešnosti sistema vodenja v skladu s standardom.
Zagotavljati in razvijati kvaliteto na področju varjenja:
 • s podaljšanjem potrdila o kvalificiranosti (Potrdilo o usposobljenosti proizvajalca za varjenje jeklenih konstrukcij po DIN 18800-7:2002-09),
 • z vpeljavo EN ISO 3834-2:2006 – Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov – 2. del: Obširnejše zahteve za kakovost in AD 2000-Merkblatt HP0 – Splošna načela za načrtovanje, izdelavo in z njimi povezana preverjanja.
 • s preverjanje znanja in podaljšanjem certifikata za varilsko osebje po DIN EN 287-1.